Rektorer – ledare på dekis?


I torsdagens Svenska Dagbladet skrivet ett antal rektorer och chefer ett debattinlägg om att det blir allt färre sökande till de lediga rektorstjänster som finns. Oroväckande menar skribenterna och jag håller med. Det som tas upp i artikeln är att skolan satsar allt för lite på ledarskap, att mycket fokuseras på fel saker för de som ska leda skolan, t.ex. att de ska kunna lagen på sina fem fingrar. Bland annat går det att läsa i artikeln: ”Debatten om skolan handlar idag om kunskapsinnehåll, betyg, disciplin, lärarnas utbildning, status och lönenivåer. Viktiga saker i alla avseenden, men utan engagerade rektorer med förutsättningar att utföra sina chefsuppdrag faller alla reformer inom skolan platt till marken”.

Jag anser att lärare är den absolut viktigaste yrkesgruppen i samhället och att skolfrågor ska handla främst om hur bra lärare ska bli bättre och hur dåliga lärare ska bli bra eller tvingas sluta. Lärare som inte sköter sitt uppdrag, eller som kränker elever, eller som inte kan få eleverna att lära sig det de ska måste få rätt fortbildning, men det ska ställas krav på lärarna också. Det är elevernas framtid som står på spel och allt för många elever har gått ut skolan med dåliga kunskaper, på grund av att skolan varit dålig. Här har rektorerna en avgörande roll. Som det varit och säkert är på många skolor är rektor en administratör, som sysslar med budget och administrativa frågor. Jag tror att i de flesta fall saknar rektor en ekonomisk utbildning, men att sköta en budget på 20-50 miljoner är helt ok. Vilket privat företag skulle göra så? Nä där låter man ekonomer sköta ekonomi. Kanske dags för en synvända i denna fråga?

Men för att återgå till själva huvudfrågan. Jag håller med om att man måste fokusera på ledarskapsfrågorna, att rektor ska vara en ledare som på ett tydligt sätt kan visa åt vilket håll skolan ska gå. Rektor behöver vara engagerad, inte vara instängd på sitt kontor och vara avskild från verksamheten. Då är risken stor att lärarna kör sitt eget race, att måluppfyllelsen blir dålig och på sikt kanske skolan måste läggas ner. Det har hänt! För rektorer får sitta kvar år ut och år in, trots att de gör ett dåligt jobb. Men är det inte så att många rektorer saknar den pedagogiska kunskapen som behövs för att visa åt vilket håll man ska gå, vilken pedagogik som ska användas?

Men vad behövs då för att öka rektors status och viljan till att få sökande till rektorstjänsterna?

 • Lönen måste upp rejält. Vilken annan VD, med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi skulle acceptera att vara underbetald? En VD med budget på 30 miljoner och 70 anställda – vad får denne i lön? Klart att det inte går att jämföra helt och hållet, men jag tycker ändå att detta perspektiv måste lyftas fram, inte minst för att göra jobbet attraktivt.
 • Rektors arbetsbeskrivning måste tydliggöras. Rektor ska vara pedagogisk ledare med ansvar för att eleverna når sina mål. I detta arbete behöver rektor vara modig och diskutera bra och dålig pedagogik med sin personal. Rektor ska ha ett ekonomiskt ansvar för verksamheten, men inte vara budgetstyrd. En civilekonom ska sköta ekonomin på en skola och lägga fram ekonomiskt underlag för rektor.
 • Rektor behöver vara engagerad och pedagogisk kunnig. Ledarskapsfrågor, kunskaps- och människosyn och resultatuppföljning är avgörande kunskapsområden som en rektor behöver behärska. Här finns det ett stort fortbildningsområde som många rektorer måste bli bättre inom. Det åligger förvaltningen att se till att dessa kunskaper lyfts fram. Juridiska frågor är bra att kunna, men absolut inte viktigast. Det finns inom alla kommuner en personalavdelning som kan hjälpa rektorer med dessa spörsmål.
 • Rektor behöver vara ute i verksamheten, kommunicera med lärare, elever och föräldrar. Visa engagemang och visa att alla elever kan, men även sätta ner foten och ta konflikter med både lärare, elever och föräldrar. En rektor behöver backa upp sin personal, så att man känner att man har chefen på sin sida. Samtidigt behöver rektor ta jobbiga diskussioner med lärare och personal som inte gör ett fullgott jobb, kränker elever eller har en dålig kommunikation med föräldrar. Många lärare är autonoma och behöver styras upp för att ingå i kollektivet. Inte lätt alltid!

På Vikingaskolan försöker vi jobba efter en modell som står på tre ben: bygga relationer, bygga kunskap och bygga administration. Inom detta har vi definierat vad vi vill och vad vi behöver utveckla. Vilka mål vi ska sätta upp. Anna, Michael och jag har delat upp arbetet mellan oss och vi diskuterar kontinuerligt hur det går och vart vi ska. Vi har våra ansvarsområden, men går in i varandras arbeten, tar på oss uppgifter från varandra och byter med varandra. Grunden vi har gemensamt är hur vi ser på kunskap, människan och ledarskap. Detta diskuteras med jämna mellanrum.

Lärare är viktigast, men rektorer och annan skolpersonal har också viktiga jobb att utföra. En lärare kan ändra en elevs tänkande för all framtid, kan få elever att växa som människor och bidra till ett framgångsrikt liv. Rektorer, fritidspersonal och övrig skolpersonal har en viktig uppgift att se till att alla förutsättningar ges för detta. Här spelar rektorer en avgörande roll!

8 reaktioner till “Rektorer – ledare på dekis?

 1. Jag läste också artikeln. Den var bra för att den satte fokus på ledarskapsfrågor i skolan. Men allt kvarstår att göra. Här och där funkar ledningsgrupper som bra team rent intuitivt. Då blir det bra utan en massa extrajobb. Men mina erfarenheter är att när så inte är fallet är (var) det näst intill omöjligt att få arbetet på fötter. Ledaren leder inte, utan manipulerar istället. Samarbete bli helt omärkligt sin motsats, ser trevligt ut på ytan, men är konkurrens på djupet. Men det är klart att det går att lösa. Läs vad som hände mig i fredags http://www.slutforidag.se.

 2. Det här känns som en skolblogg med någon som vet vad han pratar om.

  Lärare bygger framtiden och ska ha stor frihet och stort ansvar men då behövs rektorer med höga kompetens som hinner följa upp och leda helheten.

  Lycka till!

 3. Intressanta tankar som jag önskade fler tänkte på. Tycker att du borde skicka in detta blogginlägg till svenskan, som en reflektion på artikeln. Frågan är om de skulle våga publicera?

 4. Tack Vivika! Kanske ska jag göra det.

  Och tack Bombadill!

  Knut, det du beskriver känner jag också igen, det kallas för: ”Att med varje tänkbara maktmedel hävda sin position och behålla tolkningsföreträdet”. Dessvärre har jag varit med om det själv. Ofta är dessa personer okunniga och vill dölja sin okunnighet genom att förtrycka andra. Ofta är dessa personer också verbalt duktiga och har inga skrupler för att trycka ner andra.

  Dessvärre finns det rektorer som jag känner som är direkt olämpliga som chefer och skulle ha blivit avsatta för länge sen. Ändå får de sitta kvar år ut och år in och förlorarna är både personalen och eleverna. Lite jävlar anamma hos förvaltningen!

 5. Instämmer till fullo i ovanstående kommentarer. Har själv haft åtta rektorer på 12 år. Nästan alla välmenande. Många duktiga inom något. Ett fåtal kunniga och medvetna inom ledarskap. En blev ”Årets chef” (Tidningen Chef), en får aldrig mer ett arbete i Staden…

  Tyvärr har jag fler exempel på ledningsgrupper som inte fungerar än som fungerar. Ofta hamnar saker mest mellan stolar. Eller så vill rektor ha alla beslut för sig själv och kringskär övrigas mandat. Eller så vill de biträdande inte ta sitt ansvar. Eller så blir det en massa snack och ingen verkstad. Eller mycket mys och fina planer uppe på exp, men ingen skolledning bland lärare och elever.

  Gör försök att kompetensutveckla inkompetenta rektorer – och avsätt sedan de som inte fungerar. Sedan kan man göra samma med lärarna. Kontroversiellt? Tja, inte mer än att låta elever utsättas för inkompetenta lärare…

  Men vad annat är att vänta med det ansvaret och de lönerna. På Stadens egen ledarutbildning upprepades mantrat ”max 10-12 medarbetare”…

 6. Hej!

  Några kommentarer:

  ”Lönen måste upp rejält.” Knappast med den usla organisationsförmåga och dåliga ämneskunskaper och anti-intellektualism/akademikerförakt som många rektorer ger uttryck för i dagens kommunaliserade gymnasieskola.

  Snarare människor som ser ett värde i något annat än pengar, nämligen kunskap, konst, litteratur, musik. Helst bör rektorer ha disputerat om de skall vara rektorer på gymnasiet. Naivt – kanske, men att tro att pengar är lösningen på allt är ännu mer naivt.

  ”Rektors arbetsbeskrivning måste tydliggöras. Rektor ska vara pedagogisk ledare med ansvar för att eleverna når sina mål. I detta arbete behöver rektor vara modig och diskutera bra och dålig pedagogik med sin personal. Rektor ska ha ett ekonomiskt ansvar för verksamheten, men inte vara budgetstyrd. En civilekonom ska sköta ekonomin på en skola och lägga fram ekonomiskt underlag för rektor.”

  Tyvärr faller det resonemanget på att rektorer ofta just främst är ansvariga för ekonomin, som alltid är pressad i ”den tärande sektorn”. Pedagogisk ledare? Visst om rektor är kunnig i pedagogik och har förmåga att tänka kritiskt. Tyvärr är ofta det inte fallet. En pedagogisk modell dyrkas in absurdum – och det oavsett vad lärarnas praktiska yrkeserfarenheter och forskning visar.

  Dessutom är pedagogiska frågor starkt relaterade till det ämne man undervisar i, och min erfarenhet är att rektorer sällan överträffar undervisande lärare på det området.

  Pedagogiskt ledarskap – som ju är en floskel -. innebär i praktiken att rektor försöker styra hur undervisningen skall läggas upp i ett ämne som han eller hon har högst rudimentära kunskaper i. Resultatet av sådana ”inhopp” blir ofta bara att lärarens själförtroende undermineras i mötet med eleverna. Sådant har jag sett otaliga exempel på.

  ”Rektor behöver vara engagerad och pedagogisk kunnig. Ledarskapsfrågor, kunskaps- och människosyn och resultatuppföljning är avgörande kunskapsområden som en rektor behöver behärska.”

  Ok. Men vad betyder egentligen ”kunskapssyn” – kunskapsteori? ”Människosyn” – antropologi, psykologi? Eller handlar det egentligen om tyckande eller vanligt folkvett?

  ”Många lärare är autonoma och behöver styras upp för att ingå i kollektivet. Inte lätt alltid!”

  Stämmer säkert i många fall: olämpliga lärare med samarbetssvårigheter finns. Men yrket är i hög grad ett självständigt, i viss mån fritt yrke, som innebär ansvar inför sitt ämne inför ungdomar, sin bygd, sitt land.

  Som det nu är går yrket mot mer reglering, mer styrning. Resultat: tja, yrket blir inte mer attraktivt för akademiker med alternativ…

  I länder som Frankrike har lärarna fortfarande mycket mer egendisponerad tid än i Sverige. Vägen mot utförsstupan lär fortsätta, under ledning av trångsynta kommunpolitiker, kommuntjänstemän och rektorer som ofta uppträder som maktfullkomliga småpåvar….

  1. Hej Adam,
   Håller med dig i mycket du skriver. Problemet med rektorer, lärare eller andra yrkesgrupper som inte klarar uppdraget är att det finns för få tydliggörande kriterier och uppföljning av det jobb som görs, annat än budget i balans. Jag tänker att man inte behöver vara ämneskunnig för att jobba som pedagogisk ledare, men däremot behöver ha kunskaper om läraryrket, pedagogisk utvärdering och kunskap- & människosyn. Kunskapssyn handlar om hur man ser på kunskap, t.ex. enligt Ference Martongruppen – atomistisk eller solistisk kunskapssyn – hur påverkar det läraren/skolan? Människosyn handlar om ifall du ser människan som behavioristiskt eller sociokulturellt – det har stor påverkan på hur du bemöter elever och vilken tilltro du har till deras förmåga.

   Olämpliga lärare ska man inte blunda för, tydliga kriterier för vad som förväntas både när det gäller lärarjobbet och samarbete. Inte reglering.

  2. Jo just de Adam, jag tycker också att rektorer ska vara disputerade. Så var det förr – mycket bättre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s