Skolverkets allmänna råd


Har just gått igenom Skolverkets allmänna råd. Det inte innebär att jag har lusläst skriftens 32 sidor, utan att jag har skummat en del och läst en del mer noggrant. Intressant läsning tycker jag och verkligen inget förvånande för min del. Jag har alltid jobbat på detta sätt som Skolverket lyfter fram i sina allmänna råd. 

Jag tänkte göra några korta nerslag i skriften. På sidan 9 under stycket Planering, punkt 5 står det: ”Läraren bör vid planering av undervisningen utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,” Gör lärare utvärderingar av den egna undervisningen? Och i sådana fall vad kommer man fram till? Hur många elever har inte klarat av att visa att de har lärt sig det de skulle ha lärt sig, alltså inlärt? Vad gör läraren åt det? Är det fel på metodiken eller fel på eleven? Är läraren dålig på att förklara eller är eleven dum i huvudet? Jag menar, förutsatt att alla elever inte har uppnått de kunskapskrav som ställs. Men här är ju Skolverket tydlig – läraren bör utvärdera sitt eget tidigare arbete.

Nästa nedslag handlar om det som jag ovan tagit upp och finns att läsa på sidan 11. Skolverket skriver: ”Vid planeringen behöver läraren utgå fån en analys från tidigare undervisning och identifiera vad som har fungerat väl och vad som inte har fungerat samt analysera orsaker till detta. Därmed kan läraren avgöra hur undervisningen behöver planeras så att den i så stor utsträckning som möjligt möter elevernas behov och förutsättningar.” 

Alltså, Skolverket slår fast att läraren ska titta på sin egen metodik och se om den varit framgångsrik eller inte. Detta är ju fantastiska nyheter som verkligen kommer att göra skillnad och nu är jag inte ironisk. Jag menar att om en lärare upptäcker att det tydligen inte gick så bra i ett arbetsområde för eleverna ska läraren titta på sin egen insats. Kanske är den skitdålig??? Kanske måste den ändras och förfinas eller helt ändras. Mycket bra tycker jag!

På sidan 13, under rubriken Genomförande, börjar det bli riktigt intressant. Här står det att läsa: ”Enligt läroplanen ska skolan erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt. Enligt skollagen ska eleverna informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen. Enligt läroplanen ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven ut- vecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskaps- utvecklingen går framåt. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Utbildningen ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Många intressanta uttalanden som jag vill kommentera. Alltså SKA eleverna informeras om hur betygssättningen går till – absolut slut på hemliga kriterier och att hemlighetsmakeri på vilka grunder läraren drar slutsatser. Sen var det där med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur var det med entreprenöriellt lärande? Vilar det på vetenskaplig grund? Och uppdraget kommer från regeringen och är Maud Olofssons baby. En del lär med huvudet och en del lär med händerna brukar Olofsson också påtala – vilar det uttalandet också på vetenskaplig grund?

Längre ner på sidan 13 fortsätter det: ”Lärare bör i sin ledning av undervisningen

 • strukturera och styra de processer som sker i undervisningen och skapa balans mellan gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande,
 • försäkra sig om att undervisningen leder mot de mål som konkretiserats i planeringen genom att anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov av stöd och stimulans,
 • se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som ska ske i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper,
 • kontinuerligt ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare, samt
 • utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv.”
Detta låter som Seminarieundervisning! Eller lärarledd god undervisning – jag säger bara: Superbra! Men ärligt talat. Inte någonstans i de allmänna råden står ordet katederundervisning, men ändå har många ”Jan Björklund-hatare” talat om att nu har Björklund fått med katederundervisning i Skolverkets allmänna råd (detta har jag hört och läst på flera håll) Var då undrar jag? Alla som är med i ”Hata-Björklund-klubben” (HBK) tillskriver honom en massa epitet som han inte har sagt eller står för. Katederundervisning menar HBK är när läraren är auktoritär och står framme vid sin kateder och håller monologer  – och det vill Björklund ha tillbaka till skolan. Men om det nu är så att Björklund fått med katederundervisning i Skolverkets allmänna råd, så är ju den beskrivning som ovan punktats upp inte överensstämmande med den definition som HBK tillskriver Björklund. Hur tänkte ni då?
Det sista nedslaget är från sidan 14 och det går att läsa följande: ”En undervisning som bygger på individuellt arbete där eleverna i alltför hög utsträckning själva förväntas göra upptäckter genom att på egen hand söka infor- mation och dra slutsatser har däremot visat sig vara ineffektiv. Utvärderingar visar att en hög andel individuellt arbete snarare får till följd att eleverna blir mindre en- gagerade i skolarbetet och att de uppnår sämre studieresultat. Resultaten påverkas dock i positiv riktning när läraren är aktiv och interagerar med eleverna utifrån en bred repertoar av arbetssätt och arbetsformer.”
Klockrent! Fri forskning och PBL leder till att eleverna inte lär sig något alls. Detsamma gäller när eleverna får sitta och räkna självständigt sida upp och sida ner. Man hänvisar till den stora utvärdering som gjorts av Skolverket och som sammanställdes i skriften ”Vad påverkar resultaten i svensk skola (Skolverket 2009).
Nej jag tror att det handlar om att alla de proggare och flumpedagoger som har fått styra och ställa i skolan satte kaffet i vrångstrupen när de läste Skolverkets allmänna råd. Många pedagogiska forskare och makthavare har varit direkt ansvariga för att köra Sveriges skolor åt helvete och elevernas kunskapsresultat åt skogen med allt vad det innebär. Det är dags att ni inser era misstag och slutar med era dolda nätverk och att systematiskt motarbeta fattade riksdagsbeslut och reformer. Tyvärr är det inne att vara med i HBK, det är politiskt rätt. Men på vilka grunder man ogillar Björklund och vilka argument man kan man tyvärr inte redogöra för. Inte heller vågar man stå för sina åsikter och stå upp med namn. Många gånger ser man rabiata kommentarer med fingerade namn. Eller rabiata påhopp på Björklund utan argument för varför man tycker som man gör. Man tillskriver Björklund en massa saker som inte stämmer, eller man raljerar över honom, eller kallar honom ”Majorn” och så vidare. Fegt!!! Jävligt fegt och högst odemokratiskt.
Men du är vi på rätt väg i och med Skolverkets allmänna råd. Förvisso är jag fortfarande mycket kritisk till stoffträngseln i Lgr 11:s kursplan och alla metodiska hänvisningar, men jag är tjänsteman som ska genomföra uppdraget som politikerna i Sveriges Riksdag har bestämt. Gillar jag inte det jag är ålagt att göra har jag en valfrihet att byta arbete, t.ex. börja köra buss som jag gjorde under min studietid. I Haninge jobbar vi med införandet av Lgr 11, att ta fram elevexempel. Jag leder SO-gruppen och det är ett fruktansvärt drag. Vilka lärare!!! Vilket engagemang!!! Så kul och så duktiga, tydligt är det så i nästan alla ämnesgrupper och det visar att vi i Haninge har ett gäng lärare som gillar pedagogisk utmaning.
Skolverkets allmänna råd innehåller ganska mycket mer bra grejer, t.ex. utvärdering, planering och så vidare. Detta blogginlägg har endast gjort några nedslag. Det som jag tycker är glädjande är att läraren är superviktig. Och som jag brukar säga: Lärare är samhällets viktigaste arbete!

19 thoughts on “Skolverkets allmänna råd

  1. Trist med förmaningar och detaljstyrning. Men jag tycker att det har varit så slappt de sista 20 åren och tycker att det är bra att man i text talar om att planering, genomförande, utvärdering och slutsatser, planering, genomförande, utvärdering, slutsatser, planering, genomförande……………ligger i lärarens uppdrag. Så tydligt har det inte varit tidigare. Dessutom är det ju inte så att Skolverket i de allmänna råden styr skolan metodisk – det står en fritt att använda vilka metoder man vill, så länge det är läraren som har kontroll över undervisningen. Däremot är jag lite bekymrad över att Lgr 11: s kursplan innehåller så mycket metodik som styr läraren. Detta är ett problem.

   Det får vara slut på flum och att skolor gör som de vill och skiter i styrdokument. Jag vet att det finns många kompetenta och duktiga lärare och bra skolor. Men det finns också många dåliga lärare och då menar jag lärare som skiter i att de är tjänstemän i en politiskt styrd organisation som ska genomföra ett uppdrag. Jag tycker att denna skrift var den bästa som kommit från Skolverket på många år.

   1. Vet inte om jag håller med om att det har varit slappt. Slapp undervisning måhända, men ingen brist på pekpinnar från skolverket. Styrda har vi varit hela tiden. Styrningen bort från katedern, in i att handleda eleverna på deras antaget ivriga jakt efter kunskap var betydligt mer skadlig, men min erfarenhet är att med metod och detaljstyrning blir metoderna mål och lärarna får klappar på ryggen när de gör rätt, inte när det blir resultat.
    Proof is in the pudding, not in the recipebook or in the baking tin.

   2. Men ser du några metodanvisningar i Skolverkets allmänna råd? I Lgr 11 finns det gott om metodhänvisningar.

 1. Jag har läst och håller med om det mesta. Skulle kunna vara en instruktion och förhållningssätt som jag arbetade efter från 1974 fram t.o.m. idag.Jag blir glad att äntligen ligga någorlunda i takt med myndigheternas syn på mitt arbete. Jag blir också glad över att du Johan inte bara anammat utan också utvecklat och systematiserat det sätt att undervisa som jag alltid försökt att förverkliga.

  1. Christer,
   Anledningen till att jag skickade boken till dig är som tack för att du under alla år har skickat upp de mest kompetenta eleverna till mig på Jordbromalm. Anledningen till det är för att du aldrig har släppt lärarrollen, aldrig hamnat in i en handledarroll. Det ska du ha heder för och det är bra att du själv märker att det som du stått för under alla år kommer tillbaka. Detta är positivt.

   Tack själv för den support jag fått av dig genom åren. Kommer fortfarande ihåg när jag som ganska nyexad lärare kom till Lundaskolan och ville ha ett samarbete kring LUS och du sa inför hela personalgruppen att det var första gången en lärare från Jordbromalm kom till Lunda, annars hade det varit vattentäta skott. Lärarna gav mig en spontan applåd. Detta var ett mycket gott stöd för mig och byggde upp relationer och kontakt med de andra lärarna. Alla lärare på Lundaskolan gillade inte det jag stod för, men den diskussionen får man ju alltid ta. När vi diskuterade lyssnade du alltid på mig även om du hade en annan uppfattning. Det kändes respektfullt. Tack för det!
   Ha en superhelg!

   Johan

 2. Kloka ord Johan, jag har inte lusläst, men jag blir glad av att höra lärare våga tala om behovet av förändring, att det faktiskt finns både dåliga lärare och skolor, precis som det finns bra och dåliga tjänstemän i alla andra verksamheter.

  Med risk för att vara lika svepande som dem du ”anklagar” kring Björklund-kritiken, så tycker jag att det blir fånigt när lärare lägger så mycket av skulden på resursbrist, dåliga politiker, pekpinnar från skolverket, ”antipluggkultur” hos eleverna (oftast anklagas killarna) och allt vad det är.

  Utvärdering av sin egen insats och självkritik hör hemma i alla verksamheter, såväl departement, myndighet, skola som hem!

  1. Håller med dig om att utvärdering av den egna insats ska man utvärdera. Jag kan ge många konkreta exempel på de som smutskastar Björklund, känner dock att jag inte vill rada upp dem på min blogg. Däremot borde de som är träffade känna igen sig.

 3. Pst. . .(viskar) HBK betyder Halmstad BollKlubb, och Du, det är inget dolt nätverk. Dessutom, sveriges skolor är inte körda ”åt helvete” e.t.c

  Hoppas du kan sova lite lugnare när du nu vet det.

  1. Klalin,
   Om du inte förstår det, så använder jag HBK i min text för att sllippa skriva Hata-Björklund-klubben många gånger, enklare att skriva tre bokstäver. Så nu vet du det.

   Dessutom finns det visst dolda nätverk, jag känner till fyra, varav ett har jag redogjort för. Och jo, de har styrt Sveriges skolor åt helvete. Därmed inte sagt att det inte finns bra skolor, bra lärare och fantastiska elever. Det där med åt helvete innefattar väldigt mycket, Utan att rangordna eller utveckla: bedömningskompetens, kunskapsresultat, bemötande av elever, diagnoser, läsinlärning, och mycket mer. Områden där man har drivit Heweys devis att det viktigaste är att eleverna på alla sätt lär sig demokratiska arbetssätt och förhållanden, kunskap är inte lika viktigt. Men att testa som ”vaccinexemplet” är inte aktuellt. Många, många metoder som inte fungerar på eleverna har man använt i skolan för att skolforskningen sagt det. Att skolforskarna inte har varit ute i skolan och testat om det fungerar, alltså klinisk forskning är inte intressant. Och när det gått åt skogen för ungarna har man inte utvärderat metoderna utan försökt att hitta fel på eleverna. Och i värsta fall har det slutat med att eleven har blivit utredd och fått diagnosen dyslexi eller ADHD. Men att skolan har brustit är det ingen som snackar om.

   När det gäller den film du lagt upp är det ren trams han snackar om. En liten framgångsrik del av befolkningen tillskriver han som framgångsfaktor för en hel befolkning. Bättre att han hade tittat på PISA-sifforna parallellt och sedan ute i samhället. Vilka 20% kommer inte in på gymnasiet? Vilken är den minsta gemensamma nämnaren för de som sitter i fängelse? Segregering i samhället. Vilka är arbetslösa? De som är innovativa – från vilken klass kommer de? Skolan är till för att ge baskunskaper och jag vet från 9 år i Jordbro att ha Seminarieundervisning är direkt avgörande om eleverna ska ha skolframgång. Det kan ju vara så att för att vara kreativ och komma på innovationer behövs baskunskaper och bara det att klara sig i dagens komplexa samhälle kräver baskunskaper, t.ex. att göra PPM-val, fylla i försäkringskassans blanketter och hålla reda på sina medborgliga rättigheter. Undrar om Troedson ens varit i en invandrartät förortsskolan någon gång och i sådana fall hur länge. Har du varit det? Ta hand om en klass i årskurs 8 på 30 elever där 60% av eleverna läser på årskurs 2 nivå (enligt läsutvecklingsschemat). Släng dit ”Hej matematik” så blir det goodbye!

   Klalin, du är en person som typisk i Hata-Björklund-klubben. På din bloggsida går det inte att läsa vem du är eller var du jobbar. En person som kan raljera över Björklund (det kanske du inte gör) men sällan tala om på vilka grunder du gör det, för du förblir anonym. Dessa personer, som det finns många av, har en tendens att tala om vad de tycker, men sällan utan argument och sällan med sin identitet och ibland med falsk identitet och sällan med hänvisning till vilken profession man har och var man arbetar. Ibland har en del sagt att det spelar ingen roll vem jag är, mina åsikter får tala för sig. Jag delar inte alls denna åsikt, jag tycker det är jävligt fegt att inte stå för vem man är de åsikter man för fram. Dessutom är det ett demokratiskt underskott!

 4. Hej igen,
  Nej, jag är inte anonym men tar mig rätten att skilja på privat och personligt. Om du är bekant med sökverktyget google ringar du snabbt in min person. Ta annars kontakt via min blogg.

  Ja, jag ogillar liksom du allt det anonymiserade hat som förekommer på nätet oavsett om det är HBK, ÄBK eller det vanliga invandrarhatet.

  Nej, jag är inte ”typisk” ditt eller datt.

  Ja, jag har erfarenhet av invandrartäta förortsskolor. Mer, mycket mer än de flesta. Min erfarenhetsbas utgörs till stor del av arbete med de elevkategorier som skolan regelmässigt har misslyckats med.

  Jag har över tid uppskattat din blogg och din öppenhet. Jag ser att du redan i ditt nya inlägg har hittat tillbaks till ett mer sansat tonläge. Tack och lov,

  mvh
  Klalin

  1. Hej igen,
   Jag har väldigt svårt med personer som kommenterar utan att säga vilka de är, vilken bakgrund de har, vilka erfarenheter de har. Jag kan verkligen respektera att andra har olika åsikter än vad jag har, jag anser mig själv inte sitta på facit. Däremot tycker jag inte om att man slänger ut sig saker hit eller dit och inte våga stå för sina argument eller raljera över något eller någon. Jag kan raljera också, men jag redovisar vilka argument jag har och jag står med mitt namn och en presentation över min arbetsplats. Det går att googla på mitt namn och då får man fram alla offentliga uppgifter om mig.

   Johan

 5. Johan,

  Det finns mycket att kommentera här. En intressant artikel du har skrivit här om de allmänna råden om undervisning. För min del brukar jag försöka hinna med att läsa dessa råden när de kommer. Det är verkligen inte så att jag delar allt Skolverket för fram, men det bidrar ofta till att man kan lägga till något eller några verktyg i verktygslådan som man sedan kan använda i undervisningen.

  Om man kan komma dit så anser jag att det är värt att ägna lite tid åt att läsa och framförallt reflektera över de allmänna råden. För min del är det samma sak med Problembaserat lärande (PBL) och entreprenöriellt lärande. De är för min del två verktyg av många som jag kan tänka mig använda i framtiden som lärare.

  Det intressanta är att inom Lärande och IT så håller både lärarledd undervisning och eget arbete att försvinna sakta men säkert. Det man istället talar om är undervisningsformer som hela tiden bygger på samarbete och interaktion med andra. Det senare är något som man på allvar börjat få upp ögonen för nu inom forskningen.

  Eleverna blir inom det här området både konsumenter av kunskap men också producenter av kunskap. Det är mot bakgrund av att det är annan terminologi och lite annan metodik svårt att direkt ta de allmänna råd som Skolverket formulerat och översätta till Lärande och IT. Sen finns det sådant som är enklare i form av till exempel det här med att man ska ge eleverna kontinuerlig feedback. Det kan man till exempel göra i Moodle (öppen källkod lärplattform) där man kan ha tester eller övningar som rättas av systemet och som ger eleven direkt feedback. Moodle uttrycker själva på sin hemsida på ett bra sätt vad det här med Lärande och IT handlar om: ”All of us are potential teachers as well as learners – in a true collaborative environment we are both.”

  Jag har också kritiserat Björklund. Min kritik har främst riktat in sig på tre områden. Det första är att jag är en varm anhängare av elevaktiva och demokratiska arbetsätt med ett stort mått av elevinflytande. Mot den bakgrunden är jag kritisk till Björklunds utspel om katederundervisning. Det andra rör modern teknik i klassrummet. Jag har vid flera tillfällen ifrågasatt varför det inte kommer ens visioner från regeringen om hur man vill arbeta med skolan och digitaliseringen som sker av vårt samhälle i stor skala nu. För min del har jag även ifrågasatt rimligheten i att komma med hårdare lagstiftning mot mobiler i klassrummet när vi äntligen fått igång en utveckling av appar för undervisnings bruk i det här landet.

  Det tredje området rör integritetsfrågan i skolan. Här har jag i skarpa ordalag tagit avstånd från mer kameraövervakning och slumpvisa drogtester i skolan som Björklund vill ha. De slumpvisa drogtesterna är om de inte sker under absolut frivillighet, vilket de inte gör idag, oförenliga med Regeringsformen.

  Jag känner till ett fall där en elev hade problem att ta sig till skolan och denne hade även kritiserat ledningen för skolan. Efter det blev hon misstänkt för att ha tagit droger och blev hotad med avstängning om denne inte gjorde ett drogtest. Hon blev till sist mot sin vilja tvungen att göra detta för att bevisa sin oskuld. Här använde man alltså slumpvisa drogtester som maktmedel för att tysta en kritisk elev.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4398514

  Det kan i det här fallet vara frågan om grundlagsbrott från skolans sida då det i 2 kap 6 § i Regeringsformen står:

  ”6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

  Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).”

  Frekar06 (Fredrik)

  1. Hej Fredrik,
   Jag uppskattar verkligen att du skriver ditt namn. På din fina blogg som är intressant på grund av att den tar upp många ämnen och dessutom är snyggt uppbygg och lättöverskådlig skulle jag uppskatta mycket om du hade en ruta där du skrev om dig själv. Vem du är, var du jobbar och dina erfarenheter. Det ger mig och säkert många andra läsare ett bättre intryck av dig och dessutom ett seriösare intryck. I debatt och diskussion anser jag att man ska stå med sitt namn och identitet med sina åsikter. Det blir lätt så att det går att gömma sig utan identitet. Det gillar jag inte, det är högst odemokratiskt anser jag.

   Jag håller med dig om att PBL, Entreprenöriellt lärande kan vara något för verktygslådan, men det krävs väldigt mycket av läraren för att det inte ska bli att eleverna ägnar sig åt fri forskning, kopiera text eller mekanisk inlärning. Det beror också på vilken elevgrupp man har. Vet inte vilken skola du jobbar i, vilket elevunderlag du har, men om du har medelklasselever så klarar de säkert att jobba med PBL – om det är en bra lärare som kan problematisera. Jobbar man däremot som jag har gjort med extremt svaga elevgrupper är det svårt att använda PBL, för eleverna har inte med sig så mycket grundkunskap så att de kan klara av att ta ansvar för sitt skolarbete. Skolverkets utvärdering: ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” kommer fram till att arbetsformer där eleverna har haft allt för stor frihet och där läraren inte har styrt har lett till ett negativt kunskapsresultat för eleverna.

   När det gäller elevaktiva och demokratiska arbetssätt låter det för mig som att du är inspirerad av Dewey. Dessvärre har hans metodik och hur den har varit ledstjärnan inom svensk pedagogisk forskning och lärarutbildning, bidragit till att elevernas kunskapsresultat i vissa fall hamnat i fritt fall. Det är viktigt med elevarktiva arbetssätt, men det måste vara fokus på kunskaps i första ledet och demokrati i andra ledet – alltså att demokrati inte innebär att eleverna bestämmer utan att läraren bestämmer i samråd med eleverna. Här har svensk skola varit ute på djupt vatten under lång tid.

   Jag tycker inte att du ska reta upp dig på att Björklund använder ordet katederundervisning. Jag är helt övertygad om att han inte menar att läraren ska stå framme vid sin kateder och hålla monologer och vara auktoritär – tror du att han menar det? Jag tror heller inte att du ska uppröras av Björklunds utspel om mobiltelefoner – har du någonsin haft problem med mobiler? Jag har aldrig haft det och de lärare som har problem med mobiltelefoner, där är inte problemet mobilen i sig utan det är läraren som är problemet. Håller också med dig att mobiler kan vara ett utmärkt hjälpmedel till alla möjliga saker och att vi ska se det som en tillgång. Mobiler är ren populism när det gäller Jan Björklund.

   När det gäller den personliga integriteten håller jag med dig fullständigt. De som man misstänker har drogproblem får man väl anmäla till socialen eller till polisen, men vi lärare och rektorer ska inte syssla med drogtester och polisverksamhet. Jag tror också att en dialog med eleven och dennes föräldrar är på sin plats, snarare än drogtester. Skulle det här vara ett stort problem, vilket jag inte tror att det är, då får väl polisen hitta på bra rutiner kring detta.

 6. Johan.

  Det där med en ruta med information om mig var en bra idé och det är nu fixat på min blogg. Eftersom jag nu läser min sista termin inom lärarutbildningen så är det främst de erfarenheter som jag har med mig från den verksamhetsförlagda utbildningen som jag utgår ifrån och naturligtvis de diskussioner som vi haft på utbildningen.

  De erfarenheter som jag har tagit med mig från den praktik som vi haft säger mig att det är en bra idé med en kombination av eget arbete och lärarledd undervisning. Det är det som jag har upplevt som ett bra sätt att arbeta på under praktiken under utbildningen.
  Det stämmer till viss del att min teoretiska grund är hämtad från Dewey och hans ”Learning by doing”. Det handlar för min del om betonandet av det kritiska tänkandet och mer av praktiskt arbete i skolan. Eftersom jag vill använda informationsteknik i skolan så är detta passande.

  Ett konkret exempel är om man läser om den stora vallfärden (Haddj) inom Islam så kan eleverna i den virtuella världen Second Life utföra Haddj själva eftersom man där bland annat har byggt upp hela den miljön. Men min främsta teoretiska utgångspunkt är hämtad från Socialkonstruktivismen som starkt betonar vikten av samarbete och interaktion med andra. Det är denna teori som ligger bakom den lärande plattform, Moodle, som jag kommer använda mig av där just samarbete och interaktion står i fokus.

  Min personliga uppfattning är att bästa sättet för eleverna att förstå vad demokrati och mänskliga rättigheter handlar om är att tillämpa demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken genom att man som lärare dels ger dem ett visst mått av inflytande men också att man låter eleverna få tillfälle att diskutera, debattera och argumentera för sina ståndpunkter.

  Jag kommer själv att ha Samhällskunskap, Historia och Religion och det som jag främst kommer lägga vikt vid är att eleverna skall förstå varför vårt samhälle är uppbyggt som det är idag eller om man tar religionen varför vi exempelvis har New Age rörelser i Sverige. Men vill också betona vikten av att eleverna ska kunna söka och kritiskt granska information och komplexa frågor som rör vårt samhälle. För min del ser jag elevinflytande och demokratiska arbetssätt som redskap för att eleverna ska få bättre motivation och kunna komma längre i sitt lärande och tänkande!

  Sen får man alltid utvärdera och se vad som har blivit bra och vad som inte varit bra. En bra början är nog att fundera över sin egen undervisning om man inte lyckas för sannolikt är det även om det är svårt att erkänna det där bristerna finns. Om en elev till exempel inte förstår vad denne ska göra så är det inte eleven som borde ta en funderare under en längre promenad utan jag som lärare då det faktiskt i enlighet med alla styrdokument är jag som har ansvar för att se till att alla elever når målen.

  Fredrik (frekar06)

  1. Fredrik,
   Nu kommer jag ihåg dig, vi har haft en lång ordväxling förut och jag sa det då och jag säger det nu: Ge inte upp på dina idéer!Testa det du brinner för och kom ihåg att första året (eller tre år) är hundår som lärare. Ge inte upp, kämpa på och fall inte in i den konservativa skolans organisation. Skolan behöver personer som dig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s