Inger Enkvist – en vettig professor


Av en tillfällighet fick jag denna film skickad till mig av en bekant. Jag har tidigare läst en del som Inger Enkvist har skrivit och har hållit med henne i det mesta. Men denna film! Hon sätter ord på allt jag står för och hur jag ser på skolan. Att man faktiskt måste anstränga sig. Se filmen, mycket bra!

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete!

19 thoughts on “Inger Enkvist – en vettig professor

  1. Pekka,
   Tyvärr är det inte politikerna som bär det tyngsta ansvaret för att ha kört skolan i botten. Det är tjänstemännen och det pedagogiska etablissemanget. Många gånger har riksdagen fattat kloka och bra beslut som tjänstemännen och PIE fuckar upp helt och hållet.

 1. Det Inger Enkvist ägnar sig åt är ingenting annat än kvalificerat skitsnack. Hon vill återinföra en auktoritär skola från 50-talet med en auktoritär lärarroll och en lärare som står och mässar vid en gammal och omodern möbel (katedern). Hennes budskap är på ren svenska direkt i strid med del 1 och 2 i den svenska läroplanen där man då betonar vikten av demokratiska arbetsformer, elevinflytande, att vi ska arbeta med elevernas kreativitet, samarbetsförmåga, att de ska få jobba med skapande arbete, att de ska få testa sina idéer och tankar osv.

  Att en rektor i en svensk skola sticker ut hakan och accepterar ett budskap som är rakt i strid med läroplanen är häpnadsväckande och oerhört anmärkningsvärt. Du talar om att andra motarbetar våra styrdokument. Men vad gör du själv när du accepterar budskap som strider mot läroplanen? Fredrik

  1. Fredrik,
   Det är du som ägnar dig åt kvalificerat skitsnack. I exakt vilken del av filmen i det som Inger Enkvist skriver är i direkt strid mod Lgr 11 – ge mig ett enda exempel!

   Jag kommer presentera med konkreta exempel vilka som motverkar Lgr 11 när jag publicerar min bloggserie om en eller två veckor. Vi får se när det blir, det är beroende av ett datum som inte är klart ännu. Men det handlar om granskning av forskning, så mycket kan jag säga.

   Jag tycker du ska läsa Per Linells bok Människans språk och reflektera lite över innehållet.

 2. Fredrik,
  jag tror, som du vet, att det är olyckligt att hänga upp uppfattningen om en viss kunskaps- och/eller människosyn på en viss möbel – inte ens som symbol. Det intressanta är vad undervisningen ger. Den undervisning som (extremt kortfattat uttryckt) frigör elevernas tänkande, som ger dem tankeredskap att tolka, förstå och påverka sig själva och det samhälle de lever i, som ger eleven en genuin förståelse för den tankeakt som ligger dold bakom en aktuell symbol, benämning eller begrepp, som vidareutvecklar elevens kritiskanalytiska tänkande och därmed bidrar i vidareutvecklandet av elevens egen teoribas är en bra undervisning. Om detta sedan sker i ett klassrum med enbart glasväggar, i en föreläsningssal eller ett rum med upphöjt golv och kateder är för mig ovidkommande – förutsatt att läraren säkrat elevens demokratiska kunskapsrätt.

  Jag har inte stött på Inger Enkvist tidigare utan har endast hört henne i intervjun i länken Johan givit oss här. Du reagerar starkt Fredrik och uttrycker dig rätt drastiskt och tillskriver Enkvist en rad uppfattningar vilket gör att jag förstår att du stött på Enkvist tidigare då hennes uttalande i intervjun knappast kan vara grund för dessa dina påståenden.

  Jag måste be dig hänvisa mig till källan för din uppfattning om Enkvist, eller ge några konkreta exempel på hur hon uttryckt det du påstår så jag kan bilda mig en egen uppfattning, för det du tillskriver henne är i sanning förkastliga åsikter om t.ex. mässande lärare och budskap som går stick i stäv med gällande läroplan.

  Det Enkvist uttrycker i intervjun anser jag däremot vara helt i linje med den bild jag har av verkligheten och finner inget kontroversiellt eller i strid mot gällande läroplan.

 3. Fredrik,
  jag har tidigare uppfattat det som att du står för i förväg konkret redovisade konkretiserade kunskapskrav och elevens kunskapsrätt. Det är därför djupt olyckligt om du hamnar i det att du polariserar kunskap mot bland annat kreativitet och samarbetsförmåga etcetera då det är ett motsatsförhållande de som rör till det för lärarna och eleverna brukar måla upp. Dit hör inte du då du, som jag uppfattat det, ha en genuin tilltro till dina evers förmåga att utveckla ett avancerat tänkande.

 4. Låt oss ta lite citat från LGR 11 (del 1 och 2):

  ”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

  Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

  ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”

  ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för
  hela skoldagen.”

  ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

  ”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

  ”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”

  ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola …

  … Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  … Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga”

  ”Läraren ska…

  … utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  … svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad
  …tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen”

  Förklara för mig hur ovanstående formuleringar i läroplanen går ihop med det Inger Enkvist kläcker ur sig i filmen. För jag anser mig ha ett mycket starkt stöd i LGR 11 för att avfärda den här Enkvists uttalanden som skitsnack.

  1. Fredrik,
   Jag bad dig att förklara vari Inger Enkvists ställs emot Lgr 11 och då levererar du en rad citat. Sedan ber du mig att förklara hur dessa frågeställningar går ihop med Enkvist. Men vänta ett tag nu – du påstår en massa saker om Enkvist och jag ber dig förklara – det är inte jag som ska förklara för dig. Om du har en massa åsikter och vill uttrycka dem så får du baske mig leda dem i argumentation, inte bara slänga dig med lösryckta citat. Upp till bevis Fredrik!

 5. Johan,

  Citaten från LGR 11 visar i klartext på hur absurt det är att påstå att Inger Enkvists argumentation är i linje med LGR 11:s del 1 och 2. Att en rektor vid en svensk skola kan köpa en så auktoritär retorik som Inger Enkvist förmedlar i den här filmen är skrämmande och djupt oroande. Det är inte svårt att läsa ut exakt vad det är för skola Enkvist vill ha. Hon vill ha en auktoritär lärare vid katedern. Hon vill ha passiva elever som ska veta hut och sitta på sina platser samt följa alla regler plikttroget som de vuxna har bestämt åt dem. Demokrati, elevinflytande osv. skadar lärarens auktoritära roll och roll som kunskapsförmedlare vid katedern så detta ska vi avskaffa.

  Det är tid att någon drämmer näven i bordet. För jag tänker baske mig stå upp för den demokratiska skolan och alla elevers rätt till inflytande över verksamheten. Konservativa krafter som Enkvist som vill riva den demokratiska skolan rakt av kan försvinna ur min åsyn och från skolan. Jag har ingen som helst respekt för Enkvist eller någon annan som försöker attackera den demokratiska skola vi har i det här landet.

  http://www.skolaochsamhalle.se/skolpolitik/59/comment-page-1/

  1. Fredrik,
   Du har missuppfattat ett och annat och fortfarande härleder du inte en enda mening som Inger Enkvist säger i filmen till något som står emot de citat du hänvisar till. Det handlar bara om ditt personliga tyckande om hur hon är, men ge mig en enda mening och din tolkning av denna mening. När jag säger att du har missuppfattat ett och annat så är en av dessa saker att du blandar ihop auktoritär med auktoritet – två helt olika saker. Inger Enkvist menar att lärare ska vara en auktoritet, men hon ger inte några som helst förslag hur man ska vara som lärare, mer än att lärarna ska leda undervisningen – något som också Skolverket skriver i de allmänna råden. Jag har under alla mina år som lärare – blott 9 år men ändå en viss erfarenhet – varit en auktoritet i skolan. Jag har undervisat från min kateder där jag problematiserat det eleverna lärt sig. Fortfarande får jag ganska ofta kommentarer via Facebook eller mail från före detta elever som tycker undervisningen var suverän och som saknar mina lektioner. Hade jag fått det om jag var auktoritär? Skulle inte tro det. Men för de elever jag hade var det omöjligt att ha någon annan undervisningsform är lärarledd undervisning. Sedan har vi olika elevunderlag som kräver olika metodik och där t.ex. det som du brinner för – undervisning med mycket IT inbladat – kan vara bra.

   Ge mig en enda mening och din tolkning!

  2. Fredrik,
   jag kan konstatera att du och jag tolkar intervjun med Enkvist diametralt olika.
   Jag uppfattar det som att Enkvist står upp för kunskapsrätten och pekar på de problem hon ser nu och inför framtiden vad gäller elevernas kunskapsnivå. Du citerar läroplanens två inledande kapitel och de är nog så viktiga – här är vi överens. Det jag uppfattar Enkvist kritisera är alla de som unnat sig att enbart ägna sig åt den delen av uppdraget. Var hör du Enkvist säga att hon är emot att lärare arbetar utifrån riktlinjerna som anges i dina citat? Det är den skenmotsättning de som arbetar mot tydligt redovisad kunskapsrätt brukar måla upp ( simpelt uttryckt demokrati och tankemässig frigörelse kontra kunskap) och dit hör väl inte du Fredrik? Mitt intryck är sedan tidigare att du liksom jag och Johan och många fler ser att dessa, grovt uppdelade, delar är givna i en bra undervisning. Den som inte kan förhålla sig kritisktanalytisk till den information han eller hon finner på nätet, förmår att läsa ett budskap mellan raderna eller räkna av 30% på 500 kronor kan inte ta sin rättmätiga plats i samhället. Punkt. Detta står alltså inte i motsats till de två inledande kapitlen i gällande läroplan.

   Vad gäller den här artikeln du länkar till är det en rad punkter jag gärna skulle samtala kring och problematisera. För att bara nämna någon:
   ”Det sägs att det är att tråka ut elever att hålla lektion och att om läraren ger en skrivning betyder det att han eller hon inte har förtroende för eleverna. (Om lärarutbildningen)” Vad är kontroversiellt i detta? Otaliga är de som vittnat om liknande uttalanden från sina utbildningar. Menar du Fredrik att det är ok att uttrycka sig så på en lärarutbildning? Anser du att detta uttalande utgör en del av bevisningen för att Enkvist är allt det du tillskriver henne?

   Vad gäller Holmbergs avslutande resonemang kring orsaken till lärares frustration delar jag i stora delar hans bild av fenomenet att många lärare blev/blir uppgivna men delar inte hans förklaring (att lägga ansvaret på politiken). Holmberg snuddar vid min huvudsakliga förklaring då han menar att det ”…fanns ändå den samhällsbyggande visionen kvar i den högtidliga myndighetsretoriken.” Här åskådliggör han i mina ögon diskrepansen mellan de folkvaldas syn på skolan och hur genomförandet sedan sett ut på tjänstemannanivå, efter att sabotörerna gjort sitt för att vilseleda dem som ville och vill göra rätt.

   Jag tvingar mig att lämna Holmbergs artikel därhän, uppslag till dialog eller diskussion till trots.

   Jag ser alltså inte Enkvist som motståndare till genomförandet av elevens samlade kunskapsrätt utan som kritiker av dem som lett svensk skola fel – och då inte de folkvalda utan alla dem som unnat sig ett tjänstemannastyre av olika orsaker.

   Jag tror på demokratin som det minst dåliga styrelseskicket. Tjänstemannastyre i en demokrati är ett hot mot densamma liksom, i detta fall, en direkt stöld av den enskilde medborgarens demokratiska kunskapsrätt. Jag vet inte om antidemokrat eller tjuv är rätt benämning men stulit mångas framtid har de… Att Reinfeldt talar om att ”vi måste skapa fler enkla jobb” säger hur illa verkligheten ser ut, trots alla försök att bortförklara vårt fria fall kunskapsmässigt visavi andra länder. Men det är klart – om vi låter fler klippa vårt gräs, tvätta våra kläder, laga vår mat, putsa bilens fönster vid rödljusen, putsa våra skor etcetera kommer fler i arbete…kommer det däremot att vara dina och mina barn? Knappast…De kommer vi alltid säkra att de har en förförståelse för framtida studier. De där andra kunskaperna – de där som enligt Ekholm, Scherp och resten är för svår att definiera då de är så fantastiska överlåter vi åt Bizhans, Soheilas, Alis eller Leyis barn – eller hur…
   Att tro att vissa har förmågan att erövra ett tänk som kan föra dem hur långt de än vill men att andra inte kallas inte en humanistisk människosyn, den människosynen kallas någonting annat och jag kommer att bekämpa den varthelst jag ser den och i vilken förpackning och under vilka vackra ord den än gömmer sig…Jag vill gärna tro att du är med mig i den kampen Fredrik och har tilltron till att alla våra elever kan nå hur långt som helst kunskapsmässigt, utan begränsningar utom våra tillkortakommanden.

 6. Läs även: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bryt-med-flumpedagogiken_573491.svd. En text som jag upplever som oerhört obehaglig. Trodde faktiskt att vi hade kommit längre än så här i synen på barn och unga. Jag trodde vi hade en demokratisk syn på barn och unga. Kanske naivt. Men nu kanske jag måste omvärdera detta och konstatera att det inte finns en demokratisk syn överallt på barn och unga. Mycket märkligt i ett land som gör anspråk på att ligga i framkant när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

  1. På Fredrik Karlssons Twitter-presentation står ”Nyexad lärare (SO) … Inte jobbat i skolan än” och det är kanske största skillnaden mot Inger Enkvist, som har en mycket lång erfarenhet som aktiv lärare.
   (Jag är inte lärare. Jag bara läser och följer diskussionerna.)

   1. Lars,
    Om man följer Fredrik Karlsson, både på hans blogg, hans kommentarer på min blogg och hans uttalande på sitt Twitterkonto inser man att säger allt om honom. Väldigt starka åsikter om Inger Enkvist men han har inte själv jobbat som lärare.

 7. De flesta hade nog ryggat tillbaka efter slutsatser som att det går bra för skolor i f.d kommunistländer för de har ”kultur att anstränga sig”? Det var liksom det eller döden, som i Kina där barn hänger sig för att de inte hinner med i läxläsningen. Liknande i Sydkorea.

  Med det perspektivet ses slutsatsen att elever fått förmycket att säga till om och lärare för lite i ett helt annat ljus.
  Det ska inte vara roligt att lära sig? (lustfyllt lärande, någon?)

  Dåliga skolor där elever inte vill studera, där föräldrar inte backar upp?
  Det är skolans ansvar under skolplikten att eleven vill lära sig och studera och det ska inte åläggas hem och föräldrar att kompensera där skolor fallerar. Skolans uppdrag ska kunna lösas utan hemmens inblandning, om föräldrar kan ge uppbackning är det absolut en fördel (som de haft oavsett), men det är en bonus man inte ska utgå ifrån. Som att lämna sin bil på verkstad men få laga den hemma själv ändå. Läxrut har ju visat sig användas framför allt av bemedlade familjer som privatundervisning. Just detta som skolan ska motverka.

  Skolan och bara skolan kan få de kunskapsområde de väljer ut i läroplanen engagerande och intressanta för eleven att vilja lära sig. I synnerhet om de inte ska få ”välja själva” inom denna ram.
  Om läraren behöver befogenhet att ”ingripa” sker antagligen skolans undervisning på ett felaktigt sätt. Ändra på systemet innan man kräver mandat att korrigera människor att passa in i det, som man gjorde i f.d kommunistländer

  Jämförelsen med Amerika där familjer får betala barnens skolgång haltar betänkligt och fiskar i dunkla vatten .

  Mindre eller inga läxor samt kollaborativt lärande har visat sig vara gångbara koncept i ny pedagogik.

   1. Fredrik,
    Du skulle ju sluta att kommentera på den här bloggen – vad hände egentligen? Jag förstår att du inte kan hålla dig härifrån och du är välkommen att lämna kommentarer. Däremot tillåter jag inte dina länkar där du lägger ut sådant som jag inte står för, det får du länka från din egen blogg. Den här bloggen är min och det är jag som bestämmer innehållet – simple as that!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s