Archive for the ‘Läroplanen’ Category

h1

Undervisning, del 4: Didaktik

18 september 2016

I våras var det en hel del diskussion om innehållet i skolan, bland annat uppmärksammade jag hur en del medelklasskolor lämnade elevernas inlärning åt dem själva, se blogginlägg. Alltså att de skulle sköta inlärningen själv och att det stressade både elever och föräldrar, se blogginlägg. Eftersom eleverna kom från en sociokulturellt stark bakgrund, förväntade sig lärarna att de hade ett komplext och obundet tänkande. Inte att skolan skulle se till och lära dem det. Ungefär som om det var genetiskt medfött.

Read the rest of this entry ?

h1

Undervisning, del 2: Nedmonteringen

27 augusti 2016

”Samtidigt omdefinierar den nya pedagogiken vad inlärning är. Man säger att inlärning betyder att eleven ska vara aktiv och fri för att kunna konstruera sina egna kunskaper. Man ifrågasätter sambandet mellan undervisning och inlärning och ser utbildning som självutbildning. Man upprättar en skiljelinje mellan undervisning och inlärning, och det är den senare termen som anses viktigast med det tillägget att konstruktivister hellre talar om lärande. Inlärning för tanken till ett resultat, medan lärande ger idén om något ständigt pågående. Den nya pedagogiken ser skolarbete som något som sker i skollokaler under en viss tid på dagen, och där det viktiga inte är resultatet utan att ha deltagit och därvid utvecklat sina sociala färdigheter och attityder. Fokus är inte på inlärning utan att främja att eleven uttrycker sin egen personlighet vilket kan ske genom att arbeta i olika självvalda projekt.” (Inger Enkvist: God utbildning och dålig, s.13, Gidlunds förlag 2013).

Det här blogginlägget handlar om hur Pedagogiska Ideologiska Etablissemanget (PIE) raserade svensk skola.

Read the rest of this entry ?

h1

Okunnighetens lampa lyser – även på ministernivå.

27 maj 2015

Det har framförts hård kritik från lärare och elever om det senaste betygssystemet. En dålig prestation kan få stor betydelse för slutbetyget. I dagens Rapport uttalar sig gymnasieminister Aida Hadzialic, länk (11.30 in i sändningen). Hadzialic menar att betygen ska baseras på en helhet, enskilda svackor ska inte vara avgörande. Gymnasieminstern menar att hon tagit till sig av kritiken och ska se över betygssystemet. Genom detta uttalande visar Aida Hadzialic hur okunnig hon är när det gäller betygssystemet. Är det verkligen betygssystemet det är fel på eller något annat? Är det så att lärare och elevers kritik är en kritik mot betygssystemet eller något annat?

Read the rest of this entry ?

h1

Prov och arbetsuppgifter – en handbok

24 mars 2015

Vilka krav ställer gällande regelverk på prov och arbetsuppgifter? Få har ännu upptäckt att det regelverk vi fick 2011 på ett mycket tydligare sätt än någonsin tidigare tar ställning på hur man ska utforma arbetsuppgifter och prov. Jag har personligen varit mycket kritisk till Lgr 11 på grund av den platta kunskapshierarkin och det oerhört abstrakta språket, som lämnar utrymme för godtyckliga tolkningar och motverkar likvärdig bedömning. Däremot är det ingen tvekan om att Lgr 11 förtydligar kunskapskrav och att skollagen tydliggör elevernas kunskapsrätt.

Prov Read the rest of this entry ?

h1

Kursplanen är ett hån mot lärarkåren

21 december 2014

Jag har många gånger kritiserat läroplanen Lgr 11, inte minst när den var ute på remiss. Jag hade några kollegor som satt i referensgrupperna när Skolverket tog fram läroplanen och maken till tjänstemannavälde får man leta efter. Blev kriterierna för tydliga såg tjänstemännen till att höja abstraktionsnivån så att tolkningarna av vad eleverna egentligen skulle kunna blev helt godtyckligt. Read the rest of this entry ?

h1

Mattias Forsgren – dagens hjälte!

29 oktober 2013

Jag har under två och halvt år kritiserat och debatterat Skolverkets kursplaner. Jag har lyft fram hur illa det är och hur kursplanerna kommer göra att lärarna hamnar i frysbox. Nu har en lärare tagit det hela ett steg längre – dagens hjälte Mattias Forsgren, som har anmält Skolverket till Justitieombudsmannen för den språkmässiga abstraktion kursplanerna har skrivits på. Enligt 11§ i språklagen ska språk i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Mattias Forsgren anser att så inte är fallet och vill att språkbruket i kursplanerna prövas. Håller jag med Forsgren eller håller jag med Forsgren eller håller jag med Forsgren! Jo, för dagens kursplaner innebär att tolkningsutrymmet är i det närmsta obegränsat, vilket i praktiken kommer innebära att någon form av likvärdig bedömning aldrig kommer att ske. Och därmed heller ingen likvärdig skola. Read the rest of this entry ?

h1

En skola åt helvete, del 4: Tjänstemannaväldet

26 augusti 2013

Nu fortsätter min bloggserie om den svenska skolan och vad som har gjort att den hamnat i kris. Jag vill uppmana alla läsare att sprida blogginläggen för att diskussionen om skolan ska föras runt om i landet. Även om man inte delar mina åsikter eller ens vill vara med och diskutera på denna blogg, kan det finnas en vinst att diskutera någon annan stans, på andra bloggar, i media eller på arbetsplatser.

Göran Persson lade 1991 ner Skolöverstyrelsen på grund av att han skulle göra sig av med skolfrågorna och lämpa över ansvaret på kommunerna. Många menade att det var en ekonomisk fråga, staten skulle sanera sina offentliga utgifter. Skolöverstyrelsen hade blivit en gigantisk myndighet som inte var hanterbar. Det låg nog i själva tanken med kommunaliseringen, att kommunerna själva skulle ha hand om skolan och inte bli styrda av staten, mer än en abstrakt skriven läroplan (Lpo 94). Hur själva verksamheten konkret gick till skulle inte staten lägga sig i. Skolan har alltid i någon mening varit kommunal, även om läroplanerna varit statliga styrdokument och lärarna varit statligt anställda. I och med kommunaliseringen av skolan behövdes bara en liten skolmyndighet som hade rådgörande funktion, istället för en gigantisk myndighet med experter. Read the rest of this entry ?